Qin, Xiaoru, Xiaofei Jiang, Qiyan Yuan, Guangli Xu, and Xianzhi He. 2022. “Optimal Ablation Index Parameters for Radiofrequency Ablation Therapy of Atrial Fibrillation”. Pakistan Journal of Medical Sciences 38 (3). https://doi.org/10.12669/pjms.38.3.4971.