Zhu, Zhonglian, Zhaodong Wang, Pinghui Zhou, Xuyi Wang, and Jianzhong Guan. 2021. “Comparison of Clinical Efficacy of suprapatellar and Infrapatellar Intramedullary Nailing in Treating Tibial Shaft Fractures”. Pakistan Journal of Medical Sciences 37 (7). https://doi.org/10.12669/pjms.37.7.4766.