Gao, Lilin, Shaojie Zhang, Xuewen Wo, Xiangpeng Shen, Qiangyuan Tian, and Guoqing Wang. 2022. “Intravenous Thrombolysis With Alteplase in the Treatment of Acute Cerebral Infarction”. Pakistan Journal of Medical Sciences 38 (3). https://doi.org/10.12669/pjms.38.3.4521.