Wang, Bosong, Hong Xu, Chengqin Li, Xiaoding Wang, Weidong Sun, and Jinlong Li. 2020. “Analysis of the Effect of Lyophilized Recombinant Human Brain Natriuretic Peptide on Endothelial Function in Patients With Acute Myocardial Infarction”. Pakistan Journal of Medical Sciences 37 (1). https://doi.org/10.12669/pjms.37.1.2706.